Privacy policy, EN

Use of personal data
We only keep and use the personal data provided by you directly, within the framework of the service you request, or of which it is clear that they are provided to us to process, for example, an order.

We use the following data for the purposes mentioned in this privacy statement:

 • NAW data
 • Phone number
 • Billing address
 • E-mail address
 • IP address
 • Purchase history (if you have created an account)

Register
You can create an account on our website. After registration, we save via the user name you have chosen and the personal data you have provided. We keep this information so that you do not have to enter it every time and so that we can contact you in the context of the execution of the agreement.

Third parties
We will not pass on the data linked to your user name to third parties, unless this is necessary in the context of the execution of the agreement that you conclude with us or if this is legally required. In case of suspicion of fraud or abuse of Olga Korstanje.com we can hand over personal data to the competent authorities.

Handling order
When you place an order with us, we use your personal data for the processing thereof. If necessary for proper processing, we can also provide your personal data to third parties. Think of the post.

Newsletter
We offer a newsletter with which we want to inform interested parties about our products and / or services. Every newsletter contains a link with which you can unsubscribe. Your e-mail address will only be added to the list of subscribers with your explicit permission.

Publication
We do not publish your personal data.

Google Analytics
We use Google Analytics to track how visitors use Olga Korstanje.com, but we have set the Google Analytics code so that the IP addresses remain anonymous.

Security
We use secure connections (Secure Sockets Layer or SSL) that protects all information between you and our website when you enter personal data. The Wordfence plugin is used for the security of the site.

Retention periods
We do not store your data longer than necessary for the purpose for which we have collected your data. No data is stored via the website, but via the mail and the order form with contact details in printed form in the bookkeeping.

Changes to this privacy statement
We reserve the right to make changes to this privacy statement. It is advisable to consult this privacy statement regularly so that you are aware of these changes.

Access and change your data
For questions about our privacy policy or questions regarding access and changes to (or removal of) your personal data, you can contact us at any time using the information below.

Contact details
Olga Korstanje
Zaagmolenkade 40
3035 ka Rotterdam

shop@olgakorstanje.com
+31 (0) 628785761

 

Privacy verklaring, NL

Gebruik van persoonsgegevens
Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken voor bijvoorbeeld een order.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Koopgeschiedenis (indien je een account hebt aangemaakt)

Registreren
Je kunt op onze website een account aanmaken. Na registratie bewaren wij via de door jou gekozen gebruikersnaam en de door jou opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat je deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij je kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.

Derden
Wij zullen de aan jouw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van Olga Korstanje.com kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Afhandelen bestelling
Wanneer je bij ons een order plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van jouw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij jouw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Denk hierbij aan de post.

Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geĂ¯nteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Jouw e-mailadres wordt slechts met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Publicatie
Wij publiceren jouw persoonsgegevens niet.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers Olga Korstanje.com gebruiken maar we hebben de Google Analytics – code zo ingesteld dat de IP-adressen anoniem blijven.

Beveiliging
Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert. De plugin Wordfence wordt voor de beveiliging van de site gebruikt.

Bewaartermijnen
Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doeleinde waarvoor we je gegevens hebben verzameld. Er worden geen gegevens via de website opgeslagen, wel via de mail en het orderformulier met contactgegevens in uitgeprinte vorm in de boekhouding.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Contact gegevens
Olga Korstanje
Zaagmolenkade 40
3035 ka Rotterdam

shop@olgakorstanje.com
+31 (0) 628785761

 

update 24-05-2018

Updating…
 • No products in the basket.